Podpora procesů v sociálních službách

07.03.2022

Podpora procesů v sociálních službách je název individuálního projektu, jehož realizátorem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).  Projekt, na kterém jsem se významně podílel byl realizován od 1. 6. 2010 - 31. 12. 2015 s celkovým rozpočtem 76 374 480 Kč. V projektu jsem působil ještě před tím, než jsem působil na MPSV a to zejména v aktivitách, které se zaměřovali na plánování a financování sociálních služeb.

Jednalo se o významný systémový projekt, který se zabýval oblastí sociálních služeb a jejím financováním. Hlavním cílem projektu bylo podpořit dostupnost sociálních služeb vůči jejich uživatelům. Dostupnost by pak měla být dosažena nastavením efektivního a průhledného prostředí - prostředí řízení, rozdělování a sledování finančních prostředků vynakládaných veřejnými rozpočty do oblasti sociálních služeb.

Celý projekt obsahoval 13 aktivit. Každá z aktivit měla vlastního vedoucího (byli jimi zaměstnanci MPSV) a odborného garanta (zástupce MPSV). Samotná realizace aktivit a naplňování dílčích cílů projektu byla řešena dodavatelsky a především ve spolupráci s externími odborníky a experty. Projekt chtěl maximálně využívat kapacitu odborníků "z venku", expertů na sociální služby, jejich financování, plánování, kvalitu a poskytování. Výstupy projektu byly tedy tvořeny na základě zkušeností a znalostí z každodenní reality v oblasti sociálních služeb. Ke každému výstupu pak MPSV zadávalo vypracování nezávislých oponentních posudků. K prodiskutování výstupů projektu sloužila i různá připomínkovací řízení a kulaté stoly či workshopy.

Mezi jedny z nejdůležitějších výstupů vnímám:

  • Analýzy, které se týkaly zavedení nového systému financování sociálních služeb v souvislosti s problematikou služeb v obecném hospodářském zájmu. Díky těmto výstupům mohl být pak v roce 2015 zaveden zcela nový systém, který byl aplikován i do financování z ESF a ERDF. S analýzami se můžete seznámit zde .
  • Návrh personálního standardu v sociálních službách. Personální standard, se doufejme, nakonec stane součástí zákona. Více informací zde
  • Návrh materiálně-technického standardu ("MTS"), který sice nebyl aplikován do novely zákona, ale jeho modifikace se používají při čerpání z národních (ISPROFIN) nebo Evropských zdrojů (zejm. IROP, ReactEU, Národní plán obnovy). S prvním návrhem se můžete seznámit zde
  • Všechny výstupy jsou dostupné zde