Pracovní aktivity

Na čem jsem podílel

Během své profesní kariéry jsem se podílel nebo spoluvytvářel mnoho projektů nebo akcí. Účastnil jsem se také desítek pracovních skupin, některé jsem i sám vedl. Prezentoval jsem na stovkách konferencí či seminářů v tuzemsku nebo zahraničí. Byl jsem také členem několika dozorčích rad ve veřejných institucích nebo členem vládních výborů, podvýborů nebo komisích. 
 

Dozorčí rady

Fond dalšího vzdělávání (2017 - 2019)

Oborová zdravotní pojišťovna (2015 - 2018)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (2016 - nyní)

 


Pracovní skupiny

Pracovní tým RHSD ČR pro neziskové organizace (člen)

Pracovní tým RHSD ČR pro sociální otázky (člen)

Pracovní skupina pro bytové právo (člen)

Meziresortní pracovní skupina dlouhodobé péče a sociálně-zdravotního pomezí I. (místopředseda)

Meziresortní pracovní skupina k řešení problematiky sociálně-zdravotního pomezí II.  (člen)

Pracovní komise sociálního zemědělství (člen)


 


Ediční rady

Ediční rada MPSV (člen)

Listy sociální práce (člen)

Rezidenční péče (člen)Další... 

Komise Rady HMP pro plánování sociálních služeb (člen, 2017 - 2019)


Vládní výbory

Výbor zdravotně-sociální

Monitorovací výbor Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost Agentury pro sociální začleňování

Výbor pro práva starších lidí

Výbor pro sexuální menšiny

Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rada vlády pro duševní zdraví

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

Odborná pracovní skupina pro koncepční řešení problematiky problematiky osob s poruchou autistického spektra

Pracovní skupina Rady vlády k dopadům do oblasti duševního zdraví v souvislosti s krizí způsobenou nákazou koronavirem SARS-CoV2 


Komise

Dotační komise (sociální služby, sociální práce, asistenční psi, veřejně účelné aktivity pro seniory) - předseda

Akreditační komise pro oblast dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a rekvalifikačního vzdělávání pracovníků v sociálních službách (2014-2021, předseda)

Komise pro sociální sociální začleňování (2014-2021, místopředseda)

Meziresortní pracovní skupina pro deinstitucionalizaci (2014-2021, místopředseda)

Rada pro inspekce sociálních služeb (2014-2021, vedoucí delegace)

Resortní koordinační skupina MPSV pro EU (člen)

Stálá komise pro tvorbu personálních standardů a kvalifikací v sociálních službách při MPSV (2018-2021, předseda)

Monitorovací výbor Operačního programu zaměstnanost (člen)

Monitorovací výbor Integrovaného operačního programu (člen)

 


Aktuální spolupráce na projektech (2023)

Unie zaměstnavatelských svazů: Sociální dialog a důstojná práce v sociálních službách v ČR (Norské fondy), partner projektu SINTEF.Výběr z dosavadních aktivit

Cena Gratias


V roce 2017 jsem stál u zrodu národního ocenění sociálních pracovníků. Moje původní profese je sociální pracovník a vím, jak náročná tato práce je. Ocenění sociálních pracovníků a pracovnic, kteří každodenně pracují s klienty si takové ocenění určitě zaslouží. 


Bližší informace naleznete zde


Reforma financování sociálních služeb 

Jedním z hlavních úkolů, kterými jsem se zabýval i hned po nástupu na Ministerstvo práce a sociálních věcí, byla decentralizace financování sociálních služeb. Úkolem bylo zajistit, aby přechodem financování z úrovně ministerstva na jednotlivé kraje nedošlo k destabilizaci celého systému, ale také došlo k nastavení veřejné podpory. 

Přijetím novely zákona o sociálních službách, byl tento přechod dovršen, současně také došlo k navýšení finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb o více jak 300 % (k roku 2021). 
Národní strategie rozvoje sociálních služeb

Oblastí plánování a rozvojem sociálních služeb se dlouhodobě zabývám. Jsem moc rád, že v roce 2015 se podařilo přijmout první ucelenou strategii sociálních služeb 2016 - 2025. Od doby platnosti zákona o sociálních službách (od r. 2007) se jedná o první národní koncepci, jež se snaží poukázat na hlavní problematické oblasti v tomto segmentu (např. nutnost změny způsobu financování sociální služeb, strategické plánování a sledování potřeb obyvatel v jednotlivých krajích, nelegální sociální služby, neformální péči, paliativní nebo hospicovou péči aj.), ale i na rozvoj sociální práce ve veřejné správě nebo v sociálních službách či rozvoj tripartitního dialogu, a současně se snaží dávat návod na řešení.

Strategii si můžete stáhnout zde

Foto: Brandon Griggs on Unsplash

Koncepce sociálního bydlení

V říjnu 2015 se nám také podařilo sestavit první národní strategii sociálního bydlení. Koncepce byla přijata na období 2015 - 2025. Prosadit tento dokument nebylo vůbec lehké. Každopádně dobrá věc se podařilo a díky schválení této strategie došlo k rozvoji sociálního bydlení, ale také i finanční podpoře z Evropských fondů. 

Pokud si chcete přečíst tuto strategii nebo zprávy o jejím plněním, klikněte zde